Användarvillkor

Senast uppdaterad: 12 Juli, 2021

Introduktion

Användarvillkoren (“Villkor“) beskriver hur The Spoon Crank i Sverige (“Företaget“, “vi” och “vårt“) reglerar din användning av webbplatsen http://thespooncrank.com (“Webbplatsen“). Vänligen läs följande information noggrant för att förstå hur vi reglerar din användning av webbplatsen. Företaget kan när som helst ändra villkoren. Företaget kan informera dig om ändringarna av villkoren med hjälp av tillgängliga kommunikationsmedel. Företaget rekommenderar att du besöker webbplatsen ofta för att se den faktiska versionen av villkoren och deras tidigare versioner.

Om du representerar en juridisk enhet intygar du att du är berättigad av den juridiska enheten att ingå villkoren för den juridiska enhetens räkning. 

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy finns på en separat sida. Vår integritetspolicy förklarar hur vi behandlar information om dig. Genom din användning av webbplatsen erkänner du att behandlingen av denna information sker i enlighet med sekretesspolicyn.

Ditt konto

När du använder webbplatsen är du ansvarig för att säkerställa säkerheten för ditt konto, lösenord och andra uppgifter och för säker åtkomst till din enhet. Du får inte tilldela ditt konto med någon annan. Företaget är inte ansvarigt för obehörig åtkomst till ditt konto som är ett resultat av felaktig användning eller stöld av ditt konto. Företaget kan vägra eller avbryta tjänsten, avsluta ditt konto och ta bort eller redigera innehåll.

Företaget samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 16 år (sexton). Om du är under 16 (sexton) år får du inte använda webbplatsen och under inga omständigheter ingå villkoren.

Tjänster

På webbplatsen kan du använda de tjänster som finns tillgängliga. Du får inte använda tjänsterna för olagliga ändamål.

Vi kan fastställa avgifter åt dig för att använda webbplatsen. Alla priser publiceras separat på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan när som helst ändra avgifter.

Vi kan använda certifierade betalningssystem, som också kan ha sina avgifter. Sådana avgifter kan överföras till dig när du väljer ett visst betalningssystem. Detaljerad information om avgifter för sådana betalningssystem finns på deras webbplatser.

Tredjepartstjänster

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, applikationer och plattformar (nedan kallade “Länkade webbplatser“).

Företaget kontrollerar inte de länkade webbplatserna och ansvarar inte för innehållet och andra material på de länkade webbplatserna. Företaget gör dessa länkar tillgängliga för att tillhandahålla funktionalitet eller tjänster på webbplatsen.

Otillåtet användande och immateriella rättigheter

Företaget ger dig en icke-överförbar, icke-exklusiv, återkallelig licens för att komma åt och använda webbplatsen från en enhet i enlighet med villkoren. Du får inte använda webbplatsen för olagligt eller förbjudet ändamål. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan inaktivera, skada eller störa webbplatsen. Allt innehåll som presenteras på webbplatsen, text, kod, grafik, logotyper, bilder, sammanställningar, programvaror som används på webbplatsen (nedan kallad ”Innehållet”), tillhör företaget eller dess entreprenörer och skyddas av lagar om immateriell egendom som skyddar sådana rättigheter. Du samtycker till att använda innehållet inom ramen för normalt användande av webbsidan och det är förbjudet att ändra innehållet. Du får inte publicera, sända, modifiera, reverse engineer, delta i överföring eller skapa och sälja derivata verk eller på något sätt använda något av innehållet. Din användning av webbplatsen ger dig inte rätt att använda innehållet på otillåtet eller olagligt vis, och i synnerhet ska du inte ändra eller överföra äganderätt till innehållet. Du ska endast använda innehållet för ditt personliga och icke-kommersiella bruk. Företaget ger dig inga licenser till företagets immateriella rättigheter.

Material tillhörande företaget

Genom att publicera, ladda upp, skriva in, tillhandahålla eller skicka ditt innehåll ger du företaget rätt att använda ditt innehåll i samband med driften av företagets verksamhet inklusive, men inte begränsat till, rättigheterna att överföra, offentligt visa, distribuera, offentligt kopiera, reproducera och översätta ditt innehåll; och att publicera ditt namn i samband med ditt innehåll.

Ingen ersättning ska betalas med avseende till användningen av ditt innehåll. Företaget har ingen skyldighet att publicera innehåll som du skickar oss och kan ta bort ditt innehåll när som helst.

Genom att publicera, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka ditt innehåll garanterar du att du äger alla rättigheter till ditt innehåll.

Ansvarsbegränsning

Informationen som finns tillgänglig på webbplatsen kan innehålla typografiska fel eller felaktigheter. Företaget är inte ansvarigt för dessa felaktigheter och fel.

Företaget lämnar inga uttalanden om tillgänglighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet och aktualitet för innehållet och de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag tillhandahålls allt sådant innehåll och tjänster på “som det är”-basis. Företaget avsäger sig alla garantier och villkor avseende detta innehåll och tjänster, inklusive garantier och bestämmelser om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, får företaget under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta, indirekta, tillfälliga, följaktliga eller speciella skadestånd inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för förlust av användande, data eller vinst, i samband med användande av webbplatsen då det förekommer förseningar eller otillgänglighet av webbplatsen eller dess tjänster, eller i samband med något innehåll på webbplatsen, eller på annat sätt som uppstår genom användning av webbplatsen, baserat på kontrakt och icke-kontraktsansvar eller annan anledning.

Om begränsing av skadeståndsansvar är förbjudet i ett visst fall, gäller begränsningen av ansvar inte dig.

Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla företaget, dess chefer, styrelseledamöter, anställda, ombud och tredje parter skadelöst för alla kostnader, förluster, utgifter (inklusive advokatarvode), skulder avseende eller till följd av ditt användande eller oförmåga att använda webbplatsen eller dess tjänster och företagets tjänster och produkter, ditt brott mot villkoren eller ditt brott mot tredje parts rättigheter eller ditt brott mot tillämplig lag. Företaget kan åta sig det exklusiva försvaret och du ska samarbeta med företaget för att hävda alla tillgängliga försvar.

Uppsägning och åtkomstbegränsning

Företaget kan begränsa din åtkomst till webbplatsen eller delar av den och/eller avsluta ditt konto på webbplatsen och dess relaterade tjänster när som helst, utan föregående meddelande, om du bryter mot villkoren.

Ytterligare

Reglerna för villkoren ska vara de materiella lagarna i det land där företaget har sitt säte, förutom reglerna om lagkonflikter. Du får inte använda webbplatsen i jurisdiktioner som inte verkställer alla bestämmelser i Villkoren.

Inget joint venture, partnerskap, anställning eller agentrelation får antydas mellan dig och företaget som ett resultat av villkoren eller användningen av webbplatsen.

Ingenting i villkoren är avsett att utesluta eller begränsa företagets rättigheter eller skyldighet att följa statliga, domstols-, polis- och brottsbekämpande begäranden eller krav angående din användning av webbplatsen.

Om någon del av villkoren fastställs vara ogiltig eller inte verkställbar i enlighet med tillämplig lag, kommer de ogiltiga eller icke verkställbara klausulerna att anses ersätta av giltiga och verkställbara klausuler som liknar den ursprungliga versionen av villkoren, och andra delar och avsnitt i våra Användarvillkor ska tillämpas på dig och företaget.

Villkoren utgör hela avtalet mellan dig och företaget angående användande av webbplatsen och villkoren ersätter alla tidigare kommunikationer och erbjudanden, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och företaget.

Företaget och dess affiliates är inte skyldiga för ett misslyckande eller fördröjning av att fullgöra sina skyldigheter om fel eller fördröjning beror på någon orsak som ligger utanför företagets rimliga kontroll, inklusive tekniska fel, naturkatastrofer, blockeringar, embargon, upplopp, regler, lagstiftning eller regeringsordrar, terroristhandlingar, krig eller någon annan händelse utanför företagets kontroll.

Vid kontroverser, krav, anspråk eller tvister mellan företaget och dig som rör webbplatsen eller andra relaterade frågor, eller villkoren, samtycker du och företaget till att försöka lösa sådana kontroverser, krav, påståenden eller tvister genom förhandlingar i god tro och om sådan förhandling misslyckas, uteslutande genom domstolarna i det land där företaget är etablerat.

Klagomål

Vi förbinder oss att lösa eventuella klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Om du vill lämna in ett klagomål angående dessa villkor eller vår praxis i samband med dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via vår webbplats. Vi kommer att svara på ditt klagomål så snart vi kan och under alla omständigheter inom 30 dagar. Vi hoppas kunna lösa alla klagomål som vi får kännedom om, men om du anser att ditt klagomål inte har lösts tillräckligt förbehåller du dig rätten att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Kontaktinformation

Vi välkomnar dina kommentarer eller frågor om våra användarvillkor. Du kan kontakta oss via kontaktinformationen på vår webbplats.

Scroll to Top